Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Stvarno pravo

STVARNO PRAVO

Stvarno pravo je del splošnega civilnega prava, ki ureja razmerja med subjekti (osebami) glede objektov (stvari), hkrati pa je tudi del premoženjskega prava, saj se ukvarja z vprašanjem stvarnih pravic.

Stvarno pravo ureja pravne odnose do stvari (nepremičnine in premičnine) in stvarne pravice v najširšem smislu. Pravice stvarnega prava imajo kot oblastvene pravice premoženjsko naravo in so z izjemo osebnih služnosti tudi prenosljive. Stvarno pravo zagotavlja oblast v razmerju do drugih posameznikov pri čemer je predmet te oblasti sama stvar. Poudariti je, da so pravice stvarnega prava izključujoče narave, kar pomeni da učinkujejo nasproti vsem »erga omnes«. Temeljni zakon stvarnega prava je stvarnopravni zakonik (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242 ), le-ta pa ureja načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. V predmetno področje pa spadajo tudi nekateri drugi zakonski predpisi, ki kot posebni predpisi dopolnjujejo Stvarnopravni zakonik. Le-ti so Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3603 ), Stanovanjski zakon (SZ-1, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008 ), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3787 ), Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-a, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7090) in mnogi drugi.

Stvarnopravni posli sodijo med ene najpogostejših poslov v človeškem življenju in ponujajo precej različnih tveganj ter pasti, v katere se lahko »navadni« laiki velikokrat ujamejo. Zaradi navedenega vam svetujemo, da se pred sklenitvijo stvarnopravnih poslov posvetujete z nami ter pridobite vse potrebne in koristne informacije, na podlagi katerih boste lahko uspešno in hitro realizirali vaš posel ter se boste pri tem izognili morebitnim tveganjem oz. boste vaše stvarnopravne pravice lahko zaščitili v najvišji možni meri.

Naša pisarna vam nudi vse pravne storitve povezane z ureditvijo lastniških in drugih razmerij (pregled obremenjenosti nepremičnin, priprava prodajnih in drugih stvarnopravnih pogodb, različni vpisi v zemljiški knjigo (lastninska pravica, zastavne pravice, itd.), itd.)