Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Področja dela

1. STVARNO PRAVO

Stvarno pravo je del splošnega civilnega prava, ki ureja razmerja med subjekti (osebami) glede objektov (stvari), hkrati pa je tudi del premoženjskega prava, saj se ukvarja z vprašanjem stvarnih pravic.

Stvarno pravo ureja pravne odnose do stvari (nepremičnine in premičnine) in stvarne pravice v najširšem smislu. Pravice stvarnega prava imajo kot oblastvene pravice premoženjsko naravo in so z izjemo osebnih služnosti tudi prenosljive. Stvarno pravo zagotavlja oblast v razmerju do drugih posameznikov pri čemer je predmet te oblasti sama stvar. Poudariti je, da so pravice stvarnega prava izključujoče narave, kar pomeni da učinkujejo nasproti vsem »erga omnes«. Temeljni zakon stvarnega prava je stvarnopravni zakonik (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242 ), le-ta pa ureja načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva in prenehanja. V predmetno področje pa spadajo tudi nekateri drugi zakonski predpisi, ki kot posebni predpisi dopolnjujejo Stvarnopravni zakonik. Le-ti so Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3603 ), Stanovanjski zakon (SZ-1, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008 ), Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3787 ), Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-a, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7090) in mnogi drugi.

Stvarnopravni posli sodijo med ene najpogostejših poslov v človeškem življenju in ponujajo precej različnih tveganj ter pasti, v katere se lahko »navadni« laiki velikokrat ujamejo. Zaradi navedenega vam svetujemo, da se pred sklenitvijo stvarnopravnih poslov posvetujete z nami ter pridobite vse potrebne in koristne informacije, na podlagi katerih boste lahko uspešno in hitro realizirali vaš posel ter se boste pri tem izognili morebitnim tveganjem oz. boste vaše stvarnopravne pravice lahko zaščitili v najvišji možni meri.

Naša pisarna vam nudi vse pravne storitve povezane z ureditvijo lastniških in drugih razmerij (pregled obremenjenosti nepremičnin, priprava prodajnih in drugih stvarnopravnih pogodb, različni vpisi v zemljiški knjigo (lastninska pravica, zastavne pravice, itd.), itd.)

2. DEDOVANJE

Dedno pravo v osnovi ureja prehod premoženja umrlega (zapuščina) na njegove pravne naslednike. Dedovanje je urejeno z Zakonom o dedovanju (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO317 ), ki med drugim ureja splošna načela dednega prava, zakonito dedovanje, oporočno dedovanje, prehod zapuščine na dediče, postopek dedovanja, itd.. Z dednim pravom se skorajda vsaka oseba sreča vsaj enkrat v življenju. Velikokrat je dedno pravo precej občutljivo področje, saj ne malokrat prihaja do sporov med družinskimi člani, predvsem v primerih oporočnega dedovanja (dedovanje po oporoki), zaradi česar se potomci (tisti, ki so izvzeti iz dedovanja ali jim pripada manjši delež) pogosto ne strinjajo.

Dedovanje na podlagi zakona – kadar zapustnik v času svojega življenja ne sestavi oporoke nastopi zakonito dedovanje, na podlagi katerega dedujejo po zapustniku njegovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegov zakonec, njegovi posvojitelji in njegovi sorodniki, njegovi bratje in sestre ter njihovi potomci in njegovi dedi in babice ter njihovi potomci. Navedene osebe dedujejo po dednih redih, pri čemer dediči bližnjega dednega reda izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda.

Dedovanje na podlagi oporoke – kadar zapustnik za čas svojega življenja sestavi oporoko. Z oporoko, za veljavnost katere je nujno potrebno upoštevati in izpolniti določene pogoje iz Zakona o dedovanju, zapustnik izrazi svojo voljo, pri čemer pa je omejen z določenimi omejitvami glede spoštovanja pravic nujnih dedičev.

Nujni dedič – tiste osebe, ki bi v primeru neobstoja oporoke, dedovale na podlagi zakonitega dedovanja, in sicer so to pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in njegov zakonec. Dedi in babice ter bratje in sestre pokojnika pa so nujni dediči le v primeru, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje.

Nujni delež – del zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati, znaša pa lahko polovico ali tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu nujnemu dediču po zakonitem dednem redu.

Zapuščinska obravnava – poteka po pravilih nepravdnega postopka in se opravi po smrti pokojnika, ki je zapustil premoženje. V kolikor iz podatkov smrtovnice izhaja, da pokojnik ni zapustil premoženja ali če je zapustil le premično premoženje in pri tem nihče od dedičev ne zahteva izvedbe zapuščinske obravnave, se le-ta ne opravi. Dejansko pa zapuščinska obravnava predstavlja narok, na katerem sodišče obravnava vsa relevantna vprašanja, katera se nanašajo na zapuščino, dediče, velikosti dednih deležev, itd.

Naša pisarna vam nudi vse pravne storitve v zvezi z dednim pravom, in sicer glede pogojev za uvedbo dedovanja, sestavo oporoke, oporočnega ali zakonitega dedovanja, nujnih dedičev, zapuščinske obravnave, volil, itd..

3. DRUŽINSKO PRAVO

Družinsko pravo je del civilnega prava. Pri družinskem pravu govorimo o skupku temeljnih načel in pravnih pravil, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerja med starši in otroki, rejništvo, skrbništvo ter posvojitev. Zaradi specifik v navedenih razmerjih je v družinskem pravu zelo omejena avtonomija volje strank oz. so pravila družinskega prava pretežno prisilna. V primerih, ko je govora o sklepanju zakonskih zvez, izvenzakonskih skupnosti ali sporazumni razvezi, lahko zasledimo avtonomnost posameznikov, kar pa se bistveno spremeni v primerih, ko je govora o roditeljski pravici ali otrokovih pravicah. Področje družinskega prava je po navadi vedno osebno ter napolnjeno s čustvi, zaradi česar te osebe potrebujejo dovolj empatično osebo, ki na eni strani razume njihove potrebe in čustva ter se na drugi strani zaveda čustvenih vplivov, ki jih imajo lahko posledice razpada družin.

Osnovne določbe družinskega prava za sedaj še ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO40 ) od 19. aprila 2019 pa bo v celoti stopil v veljavo Družinski zakonik (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7556 ).

V naši družbi vam svetujemo z različnih sklopov družinskega prava, največ vprašanj pa se pojavlja glede postopkov razveze zakonske ali izvenzakonske skupnosti, dodelitve vzgoje in varstva otrok, urejanje stikov z otroki, določitve ter znižanja ali zvišanja preživnine, delitve premoženja ob razvezi zakonske skupnosti, itd.

4. DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

Delovno pravo

Delovno pravo ureja delovna razmerja med delodajalci in delavci. Temeljni zakon, ki pokriva področje delovnega prava je Zakon o delovnih razmerjih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944 ) katerega cilj je vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju.

V naši družbi se zavedamo, da je razmerje med delavci in delodajalci še kako pomembno, saj zgolj obojestransko sodelovanje in delavcu prijazno ter urejeno delovno okolje lahko pripeljeta do optimalnih rezultatov. Skladno z navedenim nudimo pravne storitve tako fizičnim osebam (delavcem), kot tudi samim delodajalcem. Nudimo vam celo paleto raznovrstnih pravnih storitev, pri čemer spodaj izpostavljamo najpogostejše:

 • Sestava pogodb o zaposlitvi za določen/nedoločen čas;
 • Priprava obveznih, kot tudi neobveznih oz. priporočenih internih aktov delodajalca in svetovanje pri pripravi (akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, pravilnik o letnem dopustu, pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, pravilnik o uporabi službenega vozila, itd..)
 • Priprava drugih aktov oz. dokumentov delodajalca (sklepi o letnih dopustih, priprava redne ali izredne odpovedi, priprava sporazuma o prenehanju del .razmerja, itd..);
 • Pomoč in svetovanje v postopkih prenehanja delovnega razmerja;
 • Pomoč in svetovanje pri sprožitvi in vodenju disciplinskih postopkih;
 • Pomoč in svetovanje pri odškodninskih zahtevkih delavcev
 • Posredovanje pri reševanju konfliktov med delavci in delodajalci, itd..

Pravo socialne varnosti

Že sama slovenska ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država, kar pomeni, da mora država določiti in urediti pravice, s katerimi se uresničujejo ustavna človekova pravica do socialne varnosti, do zdravstvenega varstva, kot tui drugih socialnih pravic, določenih z ustavo.

Na področju prava socialne varnosti naša družba nudi strankam pravno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Kot glavne oz. temeljne zakone na tem področju navajamo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280 ), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841 ), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213 ), Zakon o urejanju trga dela (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840 ), Zakon o socialnem varstvu (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869 ), zakon o socialnovarstvenih prejemkih (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5609 ), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780 ) in drugi.

5. IZVRŠILNO PRAVO

Izvršilno pravo ureja zadnji stadij v postopku uveljavljanja pravic. Do izvršilnega postopka pride v primerih, ko ima stranka že pravnomočno in izvršljivo sodno odločbo oz. drug izvršljiv pravni naslov (menica, faktura, itd.), vendar nasprotna stranka ne želi prostovoljno realizirati upnikove terjatve. Velikokrat pa se ustvari potreba strank, da se njihove terjatve ustrezno zavarujejo še preden so izpolnjeni vsi pogoji za začetek izvršilnega postopka, zaradi česar ureja izvršilno pravo tudi zavarovanje zahtevkov, ki še niso izvršljivi.

Naša družba svetuje tako upnikom, kot tudi dolžnikom, pri čemer našim strankam nudimo vse z izvršilnim postopkom povezane storitve, in sicer: sestava opominov pred izvršbo, sestava predlogov za izvršbe (bodisi na podlagi izvršilnega naslova, bodisi na podlagi verodostojne listine), sestava predlogov za izdajo začasnih in predhodnih odredb, sestava ugovorov dolžnika zoper sklepe o izvršbah, sestava ugovorov tretjih oseb, sestava odloga izvršbe in sestava predlogov za ustavitve izvršilnih predlogov.

V primeru dolžnikov svetujemo takojšen pristop in aktivnost k tekoči izvršilni zadevi ter seznanitev z osnovnimi pravili izvršilnega prava.

6. ODŠKODNINE

Kadar govorimo o odškodninah, mislimo na pravico do denarnega nadomestila, kadar vam zaradi škodnega dogodka nastanejo poškodbe na fizičnem in psihičnem zdravstvenem stanju (lahke ali hude telesne poškodbe, invalidnost ali celo smrt). Zaradi poškodb, ki so posledica škodnega dogodka, vam po navadi nastanejo še druge pravno priznane podlage, na podlagi katerih ste prav tako upravičeni do denarne odškodnine (izostanek od dela, bolnišnično zdravljenje, hospitalizacija, itd.)

Do odškodnine, pod določenimi pogoji, ste upravičeni v primeru spodaj navedenih najpogostejših dogodkih:

 • Prometna nesreča
 • Delovna nesreča
 • Nezgode na javnih ali zasebnih površinah
 • Ugrizi živali
 • Poškodbe na javnih prireditvah
 • Poškodbe v primerih zdravstvenih napak
 • Itd..

Denarna odškodnina se navezuje na nepremoženjsko škodo, ki je nastala zaradi napake ali krivde drugega, pri čemer so podlage za takšno vrsto škode fizične in duševne bolečine, strah, izgubljeno dobro ime, itd. Denarna odškodnina pa se navezuje tudi na premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi uničenja ali poškodovanja lastnine, izpada dohodka zaradi nezmožnosti opravljanje dela, materialnih stroškov povezanih z zdravljenjem, itd.

POMEMBNO je, da nas v primeru nezgode v NAJKRAJŠEM možnem času kontaktirate in postopate v skladu z našimi navodili, saj se le tako izognete kasnejšim nevšečnostim, do katerih lahko pride zaradi laičnega in nevednega postopanja.

Le na podlagi pravilnega in strokovnega ravnanja Vam lahko zagotovimo pravično in ustrezno odškodnino.

Naše storitve Vam zaračunamo ŠELE ob izplačilu odškodnine. V primeru kompleksnejših in obširnejših zadev pa vam zagotovimo tudi sodelovanje najboljših odvetnikov na področju odškodnin!

7. BREZPLAČANA PRAVNA POMOČ

Želim in prizadevam si, da bi lahko vsi moji sokrajani imeli enakovredno možnost pravne zaščite, ne glede na njihov finančni oz. socialni položaj. Zaradi navedenega že od samega začetka poslovanja nudim socialno ogroženim posameznikom brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju BPP). Pri tem izpostavljam, da navedena BPP obsega zgolj brezplačno pravno svetovanje oz. brezplačen pravni nasvet, preostale storitve pa žal niso brezplačne, saj ne gre za brezplačno pravno pomoč, kot jo ureja Zakon o brezplačni pravni pomoči, katero za plačilo (!) izvajajo predvsem odvetniki oz. notarji (plačilo pridobijo iz proračunskih sredstev).

V kolikor pa želite pridobiti celovito BPP po določbah Zakon o brezplačnem svetovanju, pa se obrnite na najbližje sodišče, kjer Vam bodo podali vsa nadaljnja navodila. Potrebne obrazce za BPP po prejšnjem stavku lahko najdete na spodnji povezavi:

http://www.sodisce.si/sodni_postopki/obrazci/2009021217292200/

Storitve BPP-ja se izvajajo vsako prvo sredo v mesecu od 14.00 do 16.00 v prostorih družbe Lexibor, Sallauimnes 2, Trbovlje (pritličje Okrogle hiše)