Pon - Pet: 9:00 - 15:00

info@lexibor.si

Sallaumines 2 (Pritličje okrogle hiše)

Delavno pravo in pravo socialne varnosti

DELOVNO PRAVO IN PRAVO SOCIALNE VARNOSTI

Delovno pravo

Delovno pravo ureja delovna razmerja med delodajalci in delavci. Temeljni zakon, ki pokriva področje delovnega prava je Zakon o delovnih razmerjih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944 ) katerega cilj je vključevanje delavcev v delovni proces, zagotavljanje usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese delavcev v delovnem razmerju.

V naši družbi se zavedamo, da je razmerje med delavci in delodajalci še kako pomembno, saj zgolj obojestransko sodelovanje in delavcu prijazno ter urejeno delovno okolje lahko pripeljeta do optimalnih rezultatov. Skladno z navedenim nudimo pravne storitve tako fizičnim osebam (delavcem), kot tudi samim delodajalcem. Nudimo vam celo paleto raznovrstnih pravnih storitev, pri čemer spodaj izpostavljamo najpogostejše:

  • Sestava pogodb o zaposlitvi za določen/nedoločen čas;
  • Priprava obveznih, kot tudi neobveznih oz. priporočenih internih aktov delodajalca in svetovanje pri pripravi (akt o sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti na delovnem mestu, pravilnik o letnem dopustu, pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti, pravilnik o uporabi službenega vozila, itd..)
  • Priprava drugih aktov oz. dokumentov delodajalca (sklepi o letnih dopustih, priprava redne ali izredne odpovedi, priprava sporazuma o prenehanju del .razmerja, itd..);
  • Pomoč in svetovanje v postopkih prenehanja delovnega razmerja;
  • Pomoč in svetovanje pri sprožitvi in vodenju disciplinskih postopkih;
  • Pomoč in svetovanje pri odškodninskih zahtevkih delavcev
  • Posredovanje pri reševanju konfliktov med delavci in delodajalci, itd..

Pravo socialne varnosti

Že sama slovenska ustava določa, da je Slovenija pravna in socialna država, kar pomeni, da mora država določiti in urediti pravice, s katerimi se uresničujejo ustavna človekova pravica do socialne varnosti, do zdravstvenega varstva, kot tui drugih socialnih pravic, določenih z ustavo.

Na področju prava socialne varnosti naša družba nudi strankam pravno svetovanje in pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Kot glavne oz. temeljne zakone na tem področju navajamo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280 ), Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3841 ), Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213 ), Zakon o urejanju trga dela (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5840 ), Zakon o socialnem varstvu (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO869 ), zakon o socialnovarstvenih prejemkih (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5609 ), Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780 ) in drugi.